วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

โครงงานแผ่นพับเรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ผู้ที่ทำโครงงาน 1.ด.ช.วีรวัศ โอระนำ ม.3/1 เลขที่ 2
2.ด.ญ. ศุภจิรัตน์ ศรีนวลจันทร์ ม.3/1 เลขที่ 23
3.ด.ญ.กัลย์สุดา กลิ่นบุบผา ม.3/1 เลขที่ 9
4.ด.ช.สุพจน์ แทบโภชน์ ม.3/1 เลขที่ 3
ชื่อผู้ปรึกษาโครงงาน คุณครู จิราพร ฝีมือช่าง
คุณครู ธิดารัตน์ สังข์อนันต์
บทคัดย่อ จัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รู้จักสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและลักษณะต่าง ๆการสืบพันธ์ อาหาร ลักษณะทั่วไป ที่อยู่อาศัย
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 1.เพื่อเพิ่มทักษะในการสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 2.เพื่อเพิ่มทักษะการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์
3.เพื่อเพิ่มทักษะการกระบวนการกลุ่ม
จุดมุ่งหมายของการคึกษาค้นคว้า เพื่อศึกษาการสืบพันธ์ อาหาร ลักษณะทั่วไป และที่อยู่อาศัยของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
วัสดุอุปกรณ์ 1.กระดาษ 2.ปากา 3.ไม้บรรทัด 4.คอมพิวเตอร์ 5.เครื่องปริ๊น 6.ฟิวเจอร์บอร์ด 7.คัดเตอร์ 8.กาว 9.ดินสอ 10.กระดาษใส
11.เทปกาว
วิธีการดำเนินการ 1.คันหาข้อมูล 2.จัดเรียงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 3.ปริ๊นงาน 4.วัดฟิวเจอร์บอร์ดให้ได้ขนาดเท่ากัน 5.ตัดฟิวเจอร์บอร์ดให้เป็นแผ่นตามที่วัด 6.ฉลุหัว 7.ติดบอร์ดด้วยเทปกาวตามแผ่น 8.นำแผ่นงานที่หาไว้มาติดตามแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
สรุปข้อเสนอแนะ อ.ธิดารัตน์ สังข์อนันต์
ข้อขอบคุณ คุณครู จิราพร ฝีมือช่าง
คุณครู ธิดารัตน์ สังข์อนันต์
เอกสารอ้างอิง http://th.wiki/ pedia.